DEBITEURENBEHEER

Een factuur moet aan de volgende basisgegevens voldoen.

 1. Volledige naam leverancier en die van de afnemer.
 2. Volledig adres van de leverancier en de afnemer.
 3. BTW nummer leverancier
 4. Kamer van Koophandelnummer leverancier
 5. Datum uitreiking factuur
 6. Een opvolgend factuurnummer
 7. De aard van de geleverde dienst of goederen
 8. De hoeveelheid of omvang van het geleverde
 9. Datum waarop is geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 10. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw.
 11. Het btw tarief dat je als leverancier in rekening brengt
 12. Het btw bedrag

Het volledige bericht lees je hier

Voorbeeld stappenplan bij een particuliere debiteur met een betaaltermijn van 14 dagen:

Dag 1: Stuur een factuur
Dag 15: Stuur een herinnering.
Dag 24: Bel de klant en geef aan dat je graag binnen 5 dagen het openstaande bedrag wenst te ontvangen.
Dag 30: Stuur de 14 dagen-brief
Dag 50: Vordering uit handen geven

Het volledige bericht lees je hier

Voorbeeld van een stappenplan bij een zakelijke debiteur meteen betalingstermijn van 14 dagen:

Dag 1: Stuur een factuur
Dag 15: Stuur een herinnering.
Dag 24: Bel de klant en geef aan dat je graag binnen 5 dagen het openstaande bedrag wenst te ontvangen.
Dag 30: Stuur een aanmaning (8 dagen betaaltermijn)
Dag 39: Stuur een ingebrekestelling.
Dag 45: Vordering uit handen geven

Het volledige bericht lees je hier

Na het verstrijken van de betalingstermijn stuur je bij voorkeur eerst een herinnering. Gebruik nooit de term 1e of 2e herinnering, je geeft daarmee aan dat er nog een volgende komt. Vermeldt een duidelijke termijn in de herinnering (bijvoorbeeld 8 of 14 dagen). Gebruik hierin nooit termen als zo spoedig mogelijk of terstond, omdat je dan geen duidelijk tijdstip hebt voor verdere actie. Er is een verschil tussen zakelijke en particuliere aanmaningen.

Het volledige bericht lees je hier

Goed debiteurenbeheer is de oplossing tegen onbetaalde facturen. Het inrichten van goed debiteurenbeheer kan in zes stappen:

 1. Maak een stappenplan voor debiteurenbeheer.
 2. Organiseer je debiteurenbeheer
 3. Check je klant vooraf
 4. Let op de betaal termijn
 5. Gebruik algemene voorwaarden.
 6. Factureer snel

Het volledige bericht lees je hier

Sinds in 2012 de Wet Incasso Kosten (WIK) werd ingevoerd, is debiteurenbeheer veranderd. In deze wet worden niet alleen de maximale hoogte van de incassokosten tijdens een incassoprocedure vastgesteld, maar stelt ook eisen aan het debiteurenbeheer dat hieraan vooraf gaat. Wie niet aan deze eisen voldoet, verliest het recht op het vorderen van bijkomende kosten.

Het volledige bericht lees je hier

INCASSO

Als herinneren niet meer helpt en de debiteur niet vrijwillig overgaat tot betalen, kan er in overleg een incassotraject opgestart worden. Je kunt voor het zover komt vooraf een aantal stappen zelf nemen.
Factureren, herinneren, bellen, 14 dagenbrief sturen.

Het volledige bericht lees je hier

Als een debiteur niet tijdig betaald mag je incassokosten in rekening brengen. Hoeveel je mag berekenen wordt bepaald door de Wet Incassokosten (WIK). Deze wet geldt als wettelijk maximum voor wat je naast de wettelijke rente aan incassokosten mag berekenen, in het geval het gaat om een particuliere klant. Voor zakelijke klanten mag hiervan worden afgeweken.

Bekijk hier hoeveel incassokosten in rekening mogen worden gebracht

Structureel debiteurenbeheer is een van de belangrijkste zaken op weg naar het sneller betaald krijgen van je facturen. Door het nemen van de juiste stappen zet je een gestructureerd beleid voor debiteurenbeheer neer. In dit artikel leggen we uit welke stappen daarbij van belang zijn en hoe je ervoor zorgt dat jouw facturen sneller worden betaald.

Lees hier hoe je je debiteurenbeheer kunt optimaliseren

Om beslag te kunnen leggen heb je een vonnis van een rechter nodig. Enkel een deurwaarder kan beslag leggen, beslag leggen met een vonnis wordt ook wel executoriaal beslag genoemd.

Het volledige bericht lees je hier

JURIDISCH / ZAKELIJKE GESCHILLEN

Bij een dagvaardingsprocedure moet je rekening houden met de volgende kosten: Betekenen van de dagvaarding, Het salaris van de gemachtigde, kosten van de deurwaarder.

Het volledige bericht lees je hier

Een faillissementsverzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend. Je dient dus rekening te houden met het uurtarief van de advocaat. Daarnaast moet voor het indienen van een faillissementsverzoek griffierecht worden voldaan. Bij de hoogte van het griffierecht is van belang of je het faillissementsverzoek laat indienen namens een natuurlijke persoon of namens een niet-natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld een bv.

Lees hier het complete bericht

Structureel debiteurenbeheer is een van de belangrijkste zaken op weg naar het sneller betaald krijgen van je facturen. Door het nemen van de juiste stappen zet je een gestructureerd beleid voor debiteurenbeheer neer. In dit artikel leggen we uit welke stappen daarbij van belang zijn en hoe je ervoor zorgt dat jouw facturen sneller worden betaald.

Het volledige bericht lees je hier

Als een partij niet overgaat tot betalen, het er niet naar uitziet dat deze partij tot betaling zal overgaan en er meerdere schuldeisers zijn, verkeert deze partij in de toestand van opgehouden zijn met betalen. Het is dan mogelijk om het faillissement van deze partij aan te vragen. Bij een werkelijk faillissement zal de curator bekijken wat de failliete partij aan financiële middelen heeft of waar nog financiële middelen van gemaakt kunnen worden.

Het volledige bericht lees je hier

BUDGETCOACHING

Elk budgetcoachtraject van Budgetcoach Groep start met een inventarisatie-adviesgesprek bij de medewerker thuis. Indien er sprake is van een partner dient deze ook aanwezig te zijn bij het gesprek. Dit gesprek van 3,5 uur inclusief rapportage en nazorg omvat de volgende werkzaamheden:

 • oorzaak en omvang financiële problemen in kaart brengen;
 • kennis en vaardigheden medewerker beoordelen;
 • formuleren kortetermijnoplossing;
 • nazorg: uitvoeren eerste actiepunten en opstellen rapportage inclusief eventueel voorstel vervolgtraject.

Samen met de medewerker wordt bepaald of een vervolgtraject noodzakelijk is.

In een eventueel vervolgtraject komen afhankelijk van de situatie de volgende zaken aan bod:

 • omzetten van een budgetmaandoverzicht naar een jaaroverzicht;
 • mocht er sprake zijn van een loonbeslag dan zal de beslagvrije voet worden nagerekend en indien noodzakelijk aangepast;
 • inrichten van een overzichtelijke thuisadministratie;
 • afspraken maken met schuldeisers en opstellen aflossingsplan;
 • bespreken van persoonlijke doelstellingen;
 • toetsen op besparingen en mogelijkheden tot het genereren van extra inkomsten;
 • de medewerker leren zijn financiële situatie te accepteren;
 • indien noodzakelijk gedragsverandering activeren;

Het inventarisatie-adviesgesprek vraagt een investering van €245.  Het is niet altijd noodzakelijk om een vervolgtraject in te zetten. In de rapportage van het inventarisatie-adviesgesprek zal een duidelijk plan van aanpak ten behoeve van het vervolgtraject, de daarbij behorende uren en geschatte duur van het traject worden opgenomen.  De investering is erg afhankelijk van de financiële situatie.

In 2020 was de gemiddelde duur van een begeleidingstraject 8.2 maanden en waarbij een gemiddelde investering hoort van €1305 (inclusief inventarisatie-adviesgesprek).

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat Budgetcoach Groep slechts zeer beperkte gegevens mag delen met haar opdrachtgevers. Budgetcoach Groep zal daarom slechts informatie delen over de algemene voortgang van het traject en geen persoonlijke en financiële gegevens delen met haar opdrachtgevers.

Onze budgetcoaches behandelen alle informatie aangaande uw organisatie en medewerkers als volstrekt vertrouwelijk en hebben hierover formeel een geheimhoudingsplicht. Als het dossier van een medewerker wordt gesloten, zullen de persoonlijke gegevens van de betrokken medewerker na 3 maanden uit de systemen van de Budgetcoach Groep worden verwijderd.

Ter voorkoming van financiële problemen bij medewerkers kent de Budgetcoach Groep een reeks aan addiditionele diensten zoals.

De Financiële Wegwijzer  “een compleet financieel overzicht voor uw medewerkers”

Een workshop voor managers:  “Hoe moet ik omgaan met medewerkers met financiële problemen?”

Een workshop voor werknemers: ”Financieel op orde”

Een inloopspreekuur voor werknemers op de werklocatie

Een gratis telefonische helpdesk;

Download voor een compleet overzicht hier de Whitepaper Budgetcoach Groep

Een combinatie van deze diensten is ook mogelijk. De wijze van inzet verschilt per bedrijf(scultuur). Wilt u hierover meer informatie of heeft u vragen?  Bel gerust, ik vertel u graag meer over ons mooie bedrijf.  088-6220340

Geldstress heeft veel invloed op het werkgeluk, de arbeidsproductiviteit en de hoogte van het ziekteverzuim van uw werknemers. En dan hebben we het nog niet over het werk dat bij loonbeslag komt kijken. Volgens onderzoek  van het Nibud heeft 62% van de werkgevers te maken met financiële problemen bij werk­nemers, 46% ziet regelmatig loonbeslagen voorbij komen. U heeft als werkgever dus een belangrijke signalerende rol én ook veel baat bij het ondersteunen van werknemers met schulden. De kosten voor de werkgever kunnen oplopen tot wel 13.000 per jaar volgens dit onderzoek. 

Budgetcoach Groep heeft in de afgelopen 10 jaar duizenden gezinnen ondersteund bij het terugbrengen van financiële rust waardoor zij beter presteren, meer gemotiveerd zijn en gewoonweg weer gelukkiger zijn.